Research Reports On OM- The Divine Sound of Universe

ॐ भूर्भुवस्व : | तत्सवितुर्वरेण्यम् | भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो न : प्रचोदयात् || ...
Read More